Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.

(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. –

(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  1. a)lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  2. b)copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  3. c)declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  4. d)dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

(2) Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

  1. a)datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
  2. b)contul bancar;
  3. c)numele reprezentantului legal al angajatorului;
  4. d)suma totală solicitată;
  5. e)numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(6) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică sau în condițiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Scroll to Top

Caută