Ordin nr. 741 referitor la actele ce trebuie semnate pentru somaj tehnic de la stat

ORDIN nr. 741 din 31 martie 2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Având în vedere dispoziţiile art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială,

în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,

ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Violeta Victoria Alexandru

 

ANEXA nr. 1: CERERE

Angajator ……………………………………………………………………

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI/CIF ……………………………………………………………………..

Cont bancar nr. …………………………………………………………..

Telefon ………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………………..

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ………………………../Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/(a), …………………………….., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ………………………….., cu sediul social în localitatea ………………………., str. …………………………nr. ……., judeţul ………………………./municipiul …………………….., sectorul …., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de ……… persoane, în sumă totală de ……………… lei brut, aferentă perioadei ………………..

Anexez prezentei:

– declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate (anexa nr. 1);

– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………….

Semnătura ………………………………………

Data …………………….

 

ANEXA nr. 11: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(- ANEXA nr. 1 la cerere)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), ……………………………., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ……………………………, CUI/CIF ………………………. cu sediul social în localitatea ………………………., str. …………………………. nr. ……., judeţul ………………………/municipiul ……………………., sectorul …., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………..

Semnătura ……………………………………..

Data …………………….

ANEXA nr. 12:

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

(- ANEXA nr. 2 la cerere)

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.Numele şi prenumele salariatuluiCNPNivelul de educaţie (ISCED)Reşedinţa

(urban/rural)

Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţăIndemnizaţia solicitată**)
1        
2        
….        
TOTAL 

_____

*)Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

**)75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………….

Semnătura ………………………………………..

Data ………………………

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 31 martie 2020

 

— — Ordinul 741/2020, M.Of. 269 din 31-mar-2020

 

Scroll to Top

Caută