Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

În contextul actual creat de răspândirea coronavirusului COVID-19, precum și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care se instituie măsuri procedural-fiscale de susținere a contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor,

în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente, având în vedere necesitățile de finanțare a cheltuielilor bugetare, se impune acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub formă de bonificații, pentru contribuabilii cu capacitate financiară de plată,

având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului COVID-19 la nivelul statelor europene, declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,

ținând cont de faptul că, precum întreaga Europă, România se confruntă cu o urgență majoră cauzată de pandemia COVID-19,

luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, care reprezintă o urgență severă de sănătate publică și faptul că există o lipsă acută de mijloace pentru prevenirea răspândirii pandemiei și tratarea persoanelor afectate de virus,

având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19,

în considerarea faptului că România trebuie să dispună în regim de urgență de materialele necesare destinate tratării persoanelor afectate și a celor care prezintă risc de infectare, precum și persoanelor implicate în activitățile de prevenție și combatere a pandemiei COVID-19,

în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 și pentru sprijinirea operatorilor economici care importă astfel de bunuri, se propune amânarea de la plata în vamă a TVA pentru importurile efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020 și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență,

întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. –

(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

(5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1) – (4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol.

(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Art. 2. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1).

(3) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. –

Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

 

            PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 26 martie 2020.

Nr. 33.

Scroll to Top

Caută