Ordonanta urgenta 42/2020 – IMM INVEST ROMÂNIA

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Ordonanta urgenta 42/2020 din 2020.04.04

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 4 aprilie 2020

Intră în vigoare: 4 aprilie 2020 An

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională. Creşterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluţie negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.

În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.

Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării facilităţilor oferite de acest program cu necesităţile economiei actuale aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 au fost menţionate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susţinerii activităţii economice.

Deoarece facilităţile oferite prin programul IMM INVEST ROMÂNIA trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020,

în lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt în imposibilitatea de a accesa finanţare de la bănci în condiţii preferenţiale care le va asigura continuarea activităţii şi plata personalului angajat pe perioada pandemiei până la 31 decembrie 2020.

Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii.

Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

  • (i)dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau
  • (ii)25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
  • (iii)o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.”

2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

  • (i)dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau
  • (ii)25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
  • (iii)o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.”

3. La articolul 1, alineatele (32 ) şi (33 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(32 ) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

(33 ) Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.”

4. La articolul 1, după alineatul (33 ) se introduce un nou alineat, alineatul (34 ), cu următorul cuprins:

„(34 ) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin (3) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii cea mai mare dintre cele menţionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i), ii) şi iii).”

5. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea cu următorul cuprins:

„c) comision de risc – suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul programului. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanţelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

6. La articolul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) garanţii colaterale – garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;”

7. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  • „c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
  • d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;
  • ……………………………………
  • f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;”

8. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), având următorul cuprins:

„i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.”

9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/ domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.”

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5 (1) Mecanismul de acordare a garanţiilor prevăzute la art. 1 se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzută în art. II.”

11. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

12. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;”

13. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;”

Art. II

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins:

„SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMMURILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID19”

Art. III

Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentei scheme de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu

Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 4 aprilie 2020

DESCARCĂ DOCUMENTE PDF:

 

Scroll to Top

Caută