Ordonanta urgenta 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normativ

Dată act: 27-mai-2020

Emitent: Guvernul

Având în vedere necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic,

în consecinţa deciziilor luate de autorităţile naţionale sau din alte state, de suspendare a unor activităţi, şi a altor măsuri de reducere a extinderii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, mediul de afaceri se confruntă cu o reducere a cererii şi dificultăţi în asigurarea fluxurilor de furnizare şi desfacere a bunurilor şi serviciilor, care ar putea conduce la blocaje financiare.

În scopul susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi având în vedere faptul că în perioada stării de urgenţă mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi, ceea ce conduce la dificultatea acestuia în a se conforma voluntar la plată,

luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:

– obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2;

– contribuabilii vor acumula noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:

„Capitolul I: Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020”

2.La articolul 1, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

……………………………………………………………………………………

(3) Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).”

3.La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.”

4.La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), litera aa) va avea următorul cuprins:

„aa) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii solicitării de restructurare;”

5.La articolul 4, alineatele (7) -(9) vor avea următorul cuprins:

„(7) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.

(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.

(9) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare şi măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.”

6.La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancţiunea decăderii.”

Art. II

(1)Debitorii care au depus notificări privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot depune cererea de restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care îl comunică debitorului.

(2)Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligaţiilor bugetare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru refacerea planului de restructurare cu obligaţiile bugetare restante la 31 martie 2020 şi depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III

(1)Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

(2)Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

Art. IV

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

1.La articolul XVII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Sumele neutilizate din bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, care au fost constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (31) şi (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, în cont de venituri deschis pe numele Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la capitolul 41.01. «Operaţiuni financiare», la subcapitolul 41.01.08. «Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate», iar eventualele sume virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat se transferă la acest capitol de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe bază de ordin de plată.”

2.După alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11) -(15), cu următorul cuprins:

„(11) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze veniturile bugetului de stat, precum şi, la o poziţie distinctă, creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit alin. (1). ”

(12)Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (11) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.

(13)Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(14)Sumele virate în contul prevăzut la alin. (13) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (11) şi (12), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(15)Din sumele virate potrivit alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri finanţează programe/proiecte de eficienţă energetică, precum şi de reducere a emisiilor de CO2.”

-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 459 din data de 29 mai 2020

 

Scroll to Top

Caută