NOUTATI LEGISLATIVE PENTRU FIRME

Ordinul nr. 2100/2020 al ministrului Finanțelor Publice, pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020.
MFP precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Capitolul II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale au fost instituite măsuri de acordare a unor facilități fiscale de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, care vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice etc), astfel:
Măsura 1 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale. În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, să achite obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii. „Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează”, explică MFP.
Măsura 2 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv. În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.
Măsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse. În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.
Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătește aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.
În acest context, MFP a promovat noul Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, care conține următoarele prevederi principale:
La sfera de aplicare sunt definite obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, care pot face obiectul Capitolului II din ordonanța de urgență, sunt enumerate categoriile debitorilor care pot beneficia de facilitățile fiscale și se reglementează cine acordă aceste facilități.
Ordinul specifică, de asemenea, care sunt facilitățile fiscale care se acordă, precum și categoriile de obligații de plată accesorii care intră sub incidența acestuia.
Totodată, sunt reglementate detaliat, atât procedura de acordare a amânării la plată, cât și procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii sau procedura de retragere a notificării/cererii de anulare a accesoriilor, după caz.
„În acest sens, se reglementează și colaborarea între organul fiscal central și autoritățile/instituțiile publice care transmit organului fiscal central titluri executorii spre recuperare”, precizează inițiatorii actului normativ.
De asemenea, în Ordin se prevede și situația anulării obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea, precum și în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată.
Prin OUG 111/2020 (publicata in MOF 620/15.07.2020) s-au adus modificari Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) in sensul ca s-au extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr. 129/2019 și la firmele care comercializează bunuri și fac tranzacții în valoare de cel puțin 10.000 euro. Până acum, asemenea firme erau exceptate expres de la această obligație.
21. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură intre ele.
De acum, orice firmă care comercializează bunuri și face tranzacții în numerar de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 de euro (indiferent de situația în care tranzacția se execută instant sau prin mai multe operațiuni, dar cu o legătură între ele) trebuie să desemneze un reprezentant însărcinat cu aplicarea Legii nr. 129/2019.
Obligația este una nouă pentru acele firme care desfășoară asemenea tranzacții, prin comercializarea de bunuri. Până în 15 iulie, în schimb, firmele ce intrau în această categorie, deși aveau obligații în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului (de exemplu, aveau și au anumite obligații de raportare a tranzacțiilor pe care le făceau la autorități) erau exceptate expres de la obligația de a desemna un reprezentant pentru aplicarea Legii nr. 129/2019.
Pe de altă parte, situațiile în care o firmă ar putea să efectueze tranzacții în numerar de o valoare așa ridicată precum cea de mai sus sunt destul de rare, din cauză că existe limite legale mult mai coborâte pentru asemenea tranzacții ce pot fi făcute în numerar (ce depășește trebuind făcut prin bancă).
OUG nr. 111/2020 a adus mai multe modificări în privința legislației pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. De exemplu, au apărut anumite modificări la mecanismul beneficiarului real sau au fost introduse în sfera de aplicare a legii și entitățile care desfășoară activități cu criptomonede.
Scroll to Top

Caută