Hotarare pentru modificarea si completarea anexei nr 3 la HG nr 668/2020

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice, În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 3, articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2 – 3.1, 4 –
6, 6.1 – 6. 3, 7 – 15.”
2. La anexa nr. 3, articolul 1, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„6. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de
producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de
artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.”
3. La anexa nr. 3, articolul 1, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, pct. 6.1
– 6 3, cu următorul cuprins: „61. În condițiile pct. 6 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului,  2 / 4 dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori. 6.2 . Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență, a activităților culturale prevăzute la pct. 6.1, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
6.3. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activităților culturale prevăzute la pct. 6.1, dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă
incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau
egală cu 1,5/1.000 de locuitori”.
4. La anexa nr. 3, articolul 1, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „7. În condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.”
5. La anexa nr. 3, articolul 1, punctele 10 – 12 se modifică și vor avea următorul cuprins: „10. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.
11. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se
desfăşoară cu participarea a cel mult 100 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare
fizică.
12. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de
participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.”
6. La anexa nr. 3, articolul 6, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de
tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de
1,5/1.000 de locuitori.
2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.
3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru clienții cazați în hotel, în județele/municipiul București în care, incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
3 / 4.
4. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență, a activității operatorilor
economici prevăzuți la pct. 1 și 2, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în
perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
5. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității
operatorilor economici prevăzuți la pct. 1, dintr-o localitate situată în zona de competență, dacă
incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau
egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
6. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2 este restricționată
sau închisă în condițiile stabilite la pct. 3 și 4, se permite prepararea hranei şi comercializarea
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile
respective.
7. Operatorii economici prevăzuți la pct.1 și 2 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al
ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
8. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
9. Operatorii economici care desfășoară activități potrivit pct. 1, 2 și 8 au obligaţia să respecte
orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico – ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Măsura se stabilește pentru unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
10. Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la pct. 1, 2 și 8 au
obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune şi a
oricăror activităţi care presupun interacţiunea fizică între clienţi, în condițiile stabilite prin ordinul
prevăzut la pct. 7.”
11. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
7. La anexa nr. 3, articolul 7, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori
economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității
barurilor, cluburilor și discotecilor.”
8. La anexa nr. 3, articolul 9, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, pct.11- 1
3, c următorul cuprins:
4 / 4
„11. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc
este permisă în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14
zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.
1
2. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide
restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență, a activității operatorilor
economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată a cazurilor din
această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
1.3. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității
operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dintr-o localitate situată în zona
de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.”
9. La anexa nr. 3 articolul 11, alin. (3) și alin. (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6, 6.1
– 6.3 şi 7 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 8 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”
10. La anexa nr. 3 articolul 11, după alineatul 13 se introduce un nou alineat alin. 131, cu
următorul cuprins: „(131) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct.11- 1
3 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”
Art. 2 – Rata de incidență a cazurilor aferente măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 3, 6 și 8 se analizează săptămânal și se raportează la Comitetul Naţional pentru Situații de Urgență de către
Institutul Național de Sănătate Publică.
Art. 3 – Măsurile prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

Scroll to Top

Caută