ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Guvernul Romaniei a emis o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Detalii aici: OUG 130 2020

 

 1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile (Cap. II)

 

Art.4 – (1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013privind Fondul european de dezvoltare regională ……

Art.5 – (1) Microgranturilese acordă pe bază de contract de acordare al ajutorului de statîncheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

 1. a) micro-întreprindericare fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 2. b) Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;
 3. c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individualedin domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020…….

Art.6 (1) Microgranturile prevăzute la art.4 alin.(1) din prezenta ordonanță de urgență se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individualepentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 2. b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
 3. c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Art.7(1) ……………cheltuieli de tipul:

 1. a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune declarație pe proprie răspundereprin care vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Art.8 Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

 

Art. 9(1) ……….

 1. c) MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțareîn termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;

………

g)…… Băncile pe seama convențiilor bancare în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de microgranturi;

 1. h) Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant;

i)Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmite prin aplicaţia electronică ordinele de plată lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progresal beneficiarului întocmit lunar, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;

….

 1. l) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activități timp de 6 luni, pe baza raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

….

 

 

 

 1. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor (Cap. III)

 

Art.10

(2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri,fiind destinatIMM-urilora căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

….

Art.11(1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 1. a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 000– 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 2. b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceriaferentă anului 2019,cuprinsă între 501– 1.000.000 eurovaloarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

(2) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu includecoparticiparea beneficiarilorla constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

…..

Art.12Granturile pentru capital de lucruse acordă,pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat,IMM-urilor din domeniile de activitate:restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism,editurilor/librăriilor/bibliotecilor,precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută laanexa nr. 2.

Art.13Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 2. b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 3. c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 4. d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Art.14cheltuieli de tipul:

 1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
 2. b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 5. e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 7. g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curenteîn mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

….

Art.15Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectareacriteriilor de eligibilitate.

Art. 16 (……;

 1. c) MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;

…………..

g)…. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice, efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de granturi;

 1. h) Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele ramase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate;
 2. i) Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmit prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MEEMA, împreună cu raportul de progresal beneficiarilor, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;

….

 1. k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, pe baza raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani;

 

 

 1. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor (Cap IV)

 

Art.17– (1)Prin granturi pentru investiții în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduriexterne nerambursabile destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 1. a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

….

Art.18(1)Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

………….

Art.19(1)Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 16. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 18. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

(2) Lista domeniilor de activitate eligibileeste prevăzută laanexa nr. 3.

(3) Investițiile incluse la finanțare în domeniile menționate la alin.(1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

………..

Art.21Granturile pentru investiții prevăzute la art.17 din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 5. e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6. f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Art.22(1) Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute laanexa nr. 4și includ:

 1. a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 2. b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 3. c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 4. d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS;

(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

a)15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;

 1. b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

………….

Art.23(1) ……….categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

(2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).

(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit.a) și c).

(4) Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 2. b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 3. c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

(5) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 1. a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 2. b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 3. c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate la art.19 alin.(1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență.

Art.24Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

………...

Art. 26(……

 1. c) MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară cu respectarea procedurilor legale ale AMPOC;

……….

g)….. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice, efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de granturi pentru investiții;

h)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE asigură verificarea procedurilor de achiziție publică, procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectuează plăți către beneficiari, de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, de încheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat precum și alte etape necesare în derularea proiectelor;

i)Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare și a cererilor de plată avizate de MECCMA în parteneriat cu AIMMAIPE, la propunerea de avizare a băncilor şi transmite prin aplicaţia electronică cererile de prefinanțare/plată/rambursare împreună cu ordinele de plată operate de către bănci, lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă. Autorizarea de cheltuieli de către AMPOC, are loc pe bază de eșantion;

j)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune MFE cerere de plată/prefinanțare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020și solicită rambursarea sumelor la CE prin declarații de cheltuieli lunare;

 1. k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind îndeplinirea indicatorilor pentru care i s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri și a prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogării bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depăși o perioadă de 3 ani.

(2) MFE-AMPOCva efectua verificări privind cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse în cadrul contractelor de finanțare al ajutorului de stat, pe bază de eșantion, stabilit prin grija AM POC.

(3) Contractelor de finanțare/contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finanțarea investițiilor le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare potrivit legii.

(4) MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, prin excepție de la prevederile art.15 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, poate solicita prefinanțări în limita de 30% din valoarea contractului de finanțare pentru a asigura necesarul de plăți către beneficiarii finali de fonduri. Justificarea prefinanțărilor acordate se face conform legii și contractului de finanțare. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE transferă prefinanțările către bănci în baza solicitărilor de fonduri. Băncile asigură plățile către beneficiari din prefinanțare numai pe bază de documente justificative și numai în condițiile prevăzute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investiții.

(5) Băncile sunt obligate să asigure efectuarea plăților pentru beneficiarii de granturi pentru investiții numai condiționat de asigurarea cofinanțării potrivit contractului de ajutor de stat încheiat. Cofinanțarea se asigură de către beneficiar odată cu efectuarea plăților în cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.

(6) Băncile pot acorda credite punte pentru finanțarea proiectelor destinate investițiilor cu compensarea ulterioară a plăților pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat. Toate obligațiile contractuale în situația acordării de credite punte rămân valabile pentru toate părțile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe bază de contracte încheiate. Comisioanele, taxele, dobânzile, precum și alte cheltuieli generate de acordarea creditului punte rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.

 

PLAN INVESTIŢII

 

SECŢIUNI:

 

 1. DATE GENERALE – CERERE TIP (SE VA PRINTA SECŢIUNEA DUPĂ COMPLETARE)
 2. VIZIUNE, STRATEGIE

3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE  CURENTĂ

 1. PREZENTAREA PROIECTULUI

5. ANALIZA PIEŢEI

 1. ANALIZA OPERAŢIONALĂ – după implementarea proiectului
 2. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI
 3. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 4. DATE GENERALE

 

1. DATE GENERALE

( Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

 

Titlul planului de investiţii: 
Denumire solicitant: 
Cod Unic de Înregistrare: 
Nr. de înregistrare la ORC: 
Adresă solicitant : 
Judeţul: 
Cod poştal: 
Nr. Telefon: 
Nr. Fax: 
Email: 
COD  CAEN aferent activităţii principale­­­­­­­­­­­­­­­: 
COD  CAEN aferent planului  de investiţii: 
Locaţia implementării planului (adresă): 
Persoană de contact (denumire,  telefon, email): 
IMM este plătitoare de TVA : Da

Nu

Forma juridică:SRL, SRL-D,  SA, etc.
Capitalul social:

 

………… lei, deţinut de

– persoane fizice        ………. %

– persoane juridice:    …………. %

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior – 2019): 
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat- pentru 2019):lei 

 

 

Categoria IMM
 
Microîntreprindere
Întreprindere mică
Întreprindere mijlocie

2.VIZIUNE, STRATEGIE

 

Care este esenţa afacerii dvs. ? Ce anume generează bani şi profit ?

Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).

Se va preciza modul în care întreprinderea îsi utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru realizarea obiectivelor propuse.

 • Viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor
 • Analiza situatiei curente si identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor si realizarilor sale
 • Examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung

B1.

Menţionaţi clienţii actuali şi potenţiali  şi localizarea acestora.

Indicaţi grupurile / entităţile care beneficiază/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

B2.

           Specificaţi obiectivele planului de investiţii. Un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil și măsurabil.

Menţionaţi obiectivele specifice, şi opţional, obiectivul general urmărite prin realizarea proiectului/ investiţiei.

Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului. SMART(S – specific; M – masurabil; A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – incadrat in timp. )

Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie să fie

–           precise, clare  (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)

–           cuantificabile (să poată fi măsurate)

–           realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse reduse de a fi atinse)

–           realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)

–           stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei)

Nu confundaţi obiectivele proiectului cu activităţile proiectului! „Achiziţia echipamentului A” nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/acţiune). În schimb, creşterea producţiei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivităţii cu X%, în termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului.Obiectivul general poate fi formulat în legătură cu impactul estimat al proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung). Având în vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este neapărat o consecinţă directă a acestui proiect, putând fi un rezultat al mai multor proiecte, iniţiative, acţiuni ale solicitantului. De regulă, obiectivul general este mai greu de măsurat.

 

În această secţiune faceţi analiza SWOT a acesteia.

Puncte tari
Puncte slabe
Oportunităţi
Ameninţări

 

3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE  CURENTĂ

 

3.1.Istoric

Cum a apărut ideea Dvs. de afacere? Cum s-a dezvoltat societatea dumneavoastră de la infiinţare si pană in prezent?

Scurta descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, daca exista un studiu relevant pe baza caruia s-a initiat acest tip de afacere, scurta descriere a activităţilor desfăşurate de societate de la infiinţare şi până în prezent, etc

 

 

 

 

 

Cifra de Afaceri în exerciţiul finaciar anterior:

 

 

Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/ Acţiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul).

Dezvoltarea și evolutia produselor/serviciilor precum si evolutia vanzarilor, profiturilor. Descrieti evolutia resurselor umane, a investitiilor realizate, etc.

 

 

 

 

Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

Afacerea/activitatea curentă . Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa. Precizati sursele de dezvoltare ale afacerii (ex. proprii, credit bancar, finantari nerambursabile, etc.)

 

 

 

3.2.Management, Resurse umane

Management:

 

Nume,  prenume şi vârstaFuncţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurtExperienţa în domeniuStudii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
    
    
    
    

Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.

 

Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri influenţează în mod pozitiv evoluţia firmei.

Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările si expertiza managerilor, relevante pentru derularea in conditii optime a activitatii firmei.

 

Resurse umane:

Număr de locuri de muncă pe perioada

Nedeterminata, indiferent de noma de muncă la momentul înscrierii

 

 

Număr mediu anual de locuri de muncă la 31.12.2017

 

3.3.Activitatea curentă

 

3.3.1.Produsele/serviciile actuale

Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa.

Enumerati produsele-serviciile oferite.

 

Produs/ServiciuCantitatea vândută la ultima raportare financiarăUMValoare – leiPondere în vânzările totale
Produsul 1/Serviciul 1    
Produsul 2/Serviciul 2    
Produsul 3/Serviciul 3    

 

3.3.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

 

FurnizoriForma juridică şi localitateValoarea anuală a achiziţiilor (LEI)Frecvenţa aprovizionării
 

Materie prima/serviciu Materiale /mărfuri/servicii

    
    
    
    
 

Materie prima/serviciu Materiale /mărfuri/servicii

    
    
    
    
Materie prima/serviciu Materiale /mărfuri/servicii    
    
    

 

 

3.3.3.Descrierea procesului tehnologic actual

Prezentaţi fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie prima până la vânzarea produselor şi echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).

Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic.

Descrierea activităţii de comerţ/servicii, prezentarea principalelor activităţi de la aprovizionare până la vânzarea produselor/serviciilor. Descrieţi echipamentele necesare realizării activităţilor.

 

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

 

4.1.Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare ale acestuia.

4.2 Adresa la care va fi implementat proiectul:

Menţionaţi adresa la care va fi implementat proiectul de investiţii, detaliind caracteristicile spaţiului din perspectiva investiţiilor ce vor fi realizate prin proiect (inclusiv utilităţi şi facilităţi disponibile).

RURAL

URBAN

 

4.3.Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat

(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus.

Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul).

Pentru posturile nou create, in urma implementării proiectului de investiţii, evidenţiaţi modul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre angajaţi va aduce plus valoare firmei. Descrieţi  atribuţiile, responsabilităţile, strategia de dezvoltare a resurselor umane.

Notă: Se va incarca organigrama în aplicaţie.

 

4.4. Dimensionare valoare de investiţie

 

Element de investiţieNumăr

Bucăţi

Valoare eligibilă Document de fundamentare valoareDurata de amortizare (ani)
     
     
     
TOTAL    

 

Notă: Se vor încărca oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

 

4.6.Plan de finanţare a proiectului

Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

 

Sursa de finanţareFără TVA
RON%
AFN  
Aport propriu  
TOTAL valoare de investiţie 100%

 

4.7. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanţarea în cadrul Programului:

 

 

Denumirea bunului/serviciului[1]Codul de clasificare

(dacă este cazul)[2]

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile[3]Valoarea finanţării nerambursabile[4]
    
    
b)       

1-……………………………………………………………

2-…………………………………………………………….

3-…………………………………………………………

   
c)

1-……………………………………………………………

2-…………………………………………………………….

3-……………………………………………………………..

 

   
    
    
TOTAL[5]  

 

5.ANALIZA PIEŢEI

Descrierea principalilor clienţi-segmentul societăţii de piaţă, a principalilor furnizori, concurenţi, a poziţiei produselor /serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei.

Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) – daca este cazul:

Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei (Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenţă).

 • Descrierea exacta a produsului:
 • in cazul produselor prezentati o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror nevoi raspund, etc
 • in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga la ce servesc serviciile prestate de dvs.
 • in cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare, transport, garantie, reparatii etc);

 

 • Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc).

 

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenţă).

Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc)

Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala, nationala, internationala etc – cu detalii, daca sunteti in posesia lor):

Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului dumneavoastra – declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in ultimii ani si cea previzibila):

Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul dumneavoastra?

 • Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vanzare):

Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul commercial, ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc):

Politica de preturi (precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca sic and veti oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):

Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):

Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face export etc):

Activităţi de promovare a vânzărilor (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate):

 

 

 

 

 

6.    ANALIZA OPERAŢIONALĂ – după implementarea proiectului

 

 

6.1.Descrierea procesului tehnologic

 

Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic si modificările după implementarea proiectului după implementarea proiectului.

Evidenţiaţi modificările/îmbunătăţirile aduse de implementarea proiectului în flux.

Descrieţi explicit fiecare bun sau serviciu achiziţionat şi modul de integrare în fluxul tehnologic/fluxul afacerii

 

 

 

 

6.2.Prezentaţi output-urile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit, CA şi cotă de piaţă

 

Descrie pe fiecare bun achizitionat output-urile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit, CA şi cotă de piaţă, cu pozitionarea echipamentelor înainte de investiţie şi după realizarea investiţiei (cu menţionarea exactă a locului fiecarui utilaj achizitionat prin proiect în flux – pentru fundamentarea necesităţii achiziţiei acelor echipamente şi justificarea utilizării lor);

Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare in parte) în flux. Argumentati cele prezentate anterior.

 

 

 

 

 

 

 1. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea .

 

 

 

 

 

 1. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

 

Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date:

 • Descrierea punctelor tari care demonstrează că proiectul îşi va atinge obiectivele asa cum au fost ele formulate;
 • Va fi descris aportul asociatului în planul de investiţii (active existente sau care urmează a fi angajate de către beneficiar în activitatea curentă a societăţii : ex. autoutilitară, sediul social etc.);
 • Va fi descris modul în care va reacţiona societatea la eventualele mişcări de pe piaţă;
 • Va fi descris mixul de marketing care va asigura succesul afacerii.

 

 

 

* Se vor încărca în aplicaţie următoarele : cash flow previzionat, contul de profit şi pierdere, bilantul previzionat.

[1]             Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

2               Se va completa pentru  activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

3           Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA

4           90% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform Anexei nr.2 la procedură,  pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă (procentul depinde de linia de finantare)

 

[5] Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 250.000 lei.

Scroll to Top

Caută