ARBITRAJUL COMERCIAL

Camera de Comerț și Industrie Prahova, în temeiul atribuțiilor conferite ei prin lege, organizează, la cererea celor interesați, arbitrajul comercial prin soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale, prin Curtea de Arbitraj Comercial special constituită în acest scop.

Arbitrajul comercial constituie o modalitate specială și pe deplin legală de soluționare a litigiilor patrimoniale (evaluate în bani) născute din acte și fapte de comerț, litigii care sunt încredințate spre soluționare, potrivit convenției părților, unor arbitri aleși sau desemnați, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul și de a pronunța o hotărâre, pe care părțile se obligă să o execute.

Soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai având la bază convenția expresă a părților în acest sens, convenție cuprinsă fie într-o clauză de arbitraj fie într-un compromis arbitral.

Arbitrajul reprezintă avantajul că părțile pot desemna între ele însele arbitrii ce vor soluționa litigiul, având în vedere elemente cum ar fi pregătirea profesională, probitatea morală a acestora, specializarea într-un anumit domeniu comercial.

Tribunalul arbitral judecă litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate și, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse față de taxele de timbru achitate la instanțele judecătorești.
Procedura de arbitrare se finalizează, la fel că la instanțele judecătorești, prin pronunțarea unei hotărâri. Această hotărâre este definitivă și obligatorie pentru părți și se bucură de aceeași putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite din codul de procedură civilă.

Camera de Comerț și Industrie Prahova, prin Curta de Arbitraj Comercial realizează următoarele activități ori numai unele dintre ele, potrivit înțelegerii cu părțile:

a) numirea, la nevoie, în conformitate cu convenția arbitrală și cu regulile de procedura arbitrală, a arbitrilor și a supraarbitrului și în general, îndeplinirea sau, după caz, verificarea îndeplinirii formalităților de constituire a tribunalului arbitral;

b) punerea la dispoziția părților a Regulilor de procedură arbitrală, propunerea unei liste de arbitri, cu caracter facultativ pentru părți;

c) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care să efectueze operațiile privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședința, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;

d) asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea arbitrajului;

e) organizarea, la cerere, a concilierii și a medierii;

f) urmărirea și facilitarea arbitrajului, astfel încât acesta să se desfășoare și să se finalizeze în termenul stabilit;

g) redactarea, la cererea părților și împreună cu ele, a compromisului arbitral (convenția prin care acestea decid că litigiul deja născut între ele să fie soluționat prin arbitraj);

h) elaborarea modelelor de clauze compromisorii și asigurarea difuzării în cercurile economice a avantajelor arbitrajului comercial;

i) colaborarea cu celelalte comisii de arbitraj ale Camerelor de Comerț și Industrie din țară, în special prin schimbul de liste de arbitri și de experiență, precum și pentru desfășurarea unei acțiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;

j) ținerea evidenței practicilor arbitrale, întocmind culegeri de practică arbitrală;

k) informarea și asigurarea, la cerere și contra plată, de consultanță în legătură cu arbitrajul comercial intern și internațional.

închide Panel