MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI – NR. 361 – PARTEA I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI – NR. 361 – PARTEA I – MARȚI 29 MAI 2012

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

377. – Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

– Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și societății informaționale

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂȘTE

pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere

dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea în domeniul comunicațiilor

și societății informaționale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

Guvernul României adopta prezența hotărâre.

Art. 1 – Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, semnat la Skopje la 27 mai 2010, denumit în continuare memorandum

Art. 2 – Activitățile de cooperare prevăzute în memorandum se vor finanța din bugetul anual aprobat Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor

și societății informaționale,

Răzvan Mustea-Șerban

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finanțelor publice

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

București, 24 aprilie 2012

Nr. 377

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

Între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și societății informaționale

Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare părți, având în vedere dezvoltarea pozitivă a relațiilor dintre România și Republica Macedonia, consolidate prin vizite la nivel înalt, care confirmă interesul comun în vederea promovării raporturilor strânse în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, având în vedere că ambele părți vor promova furnizarea tehnologiei și a serviciilor în sectorul IT și intenționează să creeze un parteneriat în sectorul comunicațiilor și societății informaționale, recunoscând nevoia de a promova legături semnificative în sectorul comunicațiilor și societății informaționale, având în vedere capacitățile și oportunitățile din acest sector ale celor două părți, recunoscând existența potențialului pentru efectuarea de schimburi intense între cele două țări în sectorul comunicațiilor și societății informaționale având interese comune în creșterea investițiilor, sporirea investițiilor, inițiativelor și piețelor aferente sectorului comunicațiilor și societății informaționale și intenționând să implementeze un program de cooperare în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, cu scopul de a dezvoltă parteneriate de afaceri între cele două părți, au încheiat următorul memorandum de înțelegere:

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

(1) Obiectul prezentului memorandum de înțelegere (denumit în continuare memorandum) este de a stabili relații de cooperare între cele două părți, în vederea concentrării eforturilor comune și a resurselor tehnice, financiare și umane având că finalitate dezvoltarea cooperării tehnologice și a activităților inovative, precum și a serviciilor loegate de acordarea de asistență, consultanță și instruire tehnică în vederea formării de resurse umane specializate în domeniul comunicațiilor și societății informaționale.

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

(1) Principalele domenii de cooperare între cele două părți, fără a fi limitate la acestea sunt următoarele:

a) schimbul de date în domeniul reglementărilor, standardizării și al convențiilor internaționale relevante în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, precum și în cel al tehnologiilor și mijloacelor tehnice noi;

b) stimularea investițiilor în cele două țări în domeniul comunicațiilor și societății informaționale;

c) dezvoltarea, pe baza proiectelor colective, a grupurilor de lucru comune în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, în fiecare din cele două țări sau în terțe țări, în condiții acceptate de comun acord;

d) sprijinirea companiilor interesate din cele două țări în activitatea lor de parteneriat;

e) pregătirea în domeniul comunicațiilor și societății informaționale;

f) dezvoltarea resurselor umane în domeniul educației IT și al educației bazate pe IT;

g) organizarea și facilitarea participării la seminare, conferințe, forumuri comune, evenimente și târguri internaționale organizate de fiecare din cele două țări;

h) informarea și identificarea schimbului de date necesar pentru serviciile electronice (e-Services, e-Visa, e-commerce) și de securitate informatică;

i) sprijinrea comună în cadrul organizațiilor internaționale, atunci când interesele naționale ale celor două țări coincid.

(2) Activitățile specifice de interes comun vor fi desfășurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum și vor fi reglementate prin înțelegeri specifice. În aceste înțelegeri, aspectele referitoare la cheltuieli și investiții, confidențialitate, proprietate intelectuală, precum și toate detaliile care vor asigura o înțelegere clară a provenienței și modului de utilizare a resurselor și beneficiilor ambelor părți vor fi specificate.

În timpul activităților desfășurate de către organele competențe, limba engleză va fi utilizată drept limba de lucru.

ARTICOLUL 3

Fonduri și resurse

(1) Desfășurarea de activități de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum va fi condiționată de existența resurselor de finanțare, precum și a altor resurse ale părților.

(2) Costurile activităților de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

ARTICOLUL 4

Aplicarea memorandumului

(1) Prezentul memorandum va fi implementat de către un comitet de coordonare compus din reprezentanți ai ambelor părți și a cărui structura va fi stabilită la o dată ulterioară. Acest comitet va fi înființat în termen de o (1) luna de la dată intrării în vigoare a prezentului memorandum.

(2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor și procedurilor pentru dezvoltarea activităților stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea și cerințele financiare. Comitetul se va întruni cel puțîn o dată pe an, alternativ în România și în Republica Macedonia, în funcție de acordul dintre părți.

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din proiectele realizate în temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct, prin acte adiționale, încheiate la dată inițierii fiecărui proiect bilateral.

ARTICOLUL 6

Confidențialitatea informațiilor

Niciuna dintre părți nu va dezvălui sau distibui unui terț informații confidențiale furnizate de cealaltă parte în cursul desfășurării activităților de cooperare conform prezentului memorandum, cu excepția permisiunii scrise din partea celeilalte părți și în limitele acestei permisiuni sau în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare și valabilitatea

(1) Prezentul memorandum de înțelegere va intră în vigoare la dată ultimei notificări prin care părțile își vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare și va fi prelungit automat pe noi perioade de câte patru (4) ani dacă niciuna din părți nu îl denunță.
(2) Fiecare parte poate denunță memorandumul prin notficare scrisă către cealaltă parte prin cai diplomatice. În acest caz, memorandumul de înțelegere își va înceta valabilitatea după trei (3) luni de la dată notei scrise de denunțare transmise celeilalte părți.

ARTICOLUL 8

Amendamente

(1) Prezentul memorandum poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părți.
(2) Amendamentele acestui memorandum vor intră în vigoare în conformitate cu prevederile
art. 7 paragraful (1).

ARTICOLUL 9

Clauze finale

Dispozițiile prezentului memorandum nu afectează drepturile și obligațiile părților ce decurg din alte acorduri internaționale încheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligațiilor României că stat membru al Uniunii Europene. Prezentul memorandum nu poate fi interpretat sau invocat astfel încât să anuleze ori să afecteze obligațiile ce decurg din orice alt acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Macedonia, pe de altă parte.

Drept care, reprezentanții deplin autorizați ai părților au semnat prezentul memorandum de înțelegere.

Semnat la Skopje la dată de 27 mai 2010, în două exemplare orginale, fiecare în limbile română, macedoneană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat în cadrul secretar de stat în cadrul

Ministerului Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Macedonia

Pavle Sazdov,

secretar de stat în cadrul

Ministerului Societății Informaționale

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută