MONITORUL OFICIAL AL ROMÎNIEI – NR. 126 – PARTEA I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI – NR. 126 – PARTEA I – JOI, 20 FEBRUARIE 2014
ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
93. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013
– Acord de cooperare în domeniul educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile

educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului

dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia,

semnat la Skopje la 3 iulie 2013

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

Guvernul României adopta prezența hotărâre

Articol unic – Se aprobă Acordul de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministruil educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ
superior, cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul culturii,
Gigel-Sorin Știrbu
Ministrul tineretului și sportului,
Nicolae Bănicioiu

București, 12 februarie 2014
Nr. 93

ACORD

de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportuui

între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia

Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia (denumite în continuare părți) dorind să dezvolte și să întărească relațiile de prietenie dintre cele două state, convinse că prin cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului vor contribui la intensificarea relațiilor dintre popoarele celor două state, în conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București la 30 aprilie 2001, au convenit să încheie prezentul acord, care stipulează următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile vor promova cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului și, în acest scop, vor încuraja contactele directe dintre autoritățile publice, instituții și alte organizații și persoane care activează în domeniile menționate. În conformitate cu legislația națională a celor două state.

ARTICOLUL 2

Părțile vor sprijini colaborarea și schimbul de experiență în domeniul educației, prin:

a) promovarea cooperării directe între instituțiile de învățământ la toate nivelurile;

b) schimb de profesori și specialiști, studenți și elevi;

c) participarea la simpozioane, conferințe și alte reuniuni similare;

d) acordarea, în regim de reciprocitate, de locuri și burse pentru studii de licență, masterat și doctorat;

e) alte forme de cooperare în domeniul educației, care pot apărea în procesul de aplicare a acestui acord și care vor fi convenite ulterior.

ARTICOLUL 3

Părțile vor încuraja și sprijini studiul limbii, literaturii și civilizației române, respectiv macedonene, prin:

a) înființarea, în cadrul instituțiilor lor de învățământ superior, a unor lectorate/catedre de profil;

b) schimb de lectori;

c) schimb de cărți și publicații de specialitate;

d) participarea la cursurile de vară.

ARTICOLUL 4

Părțile vor acordă o atenție specială necesității de a satisface nevoile în materie de educație a persoanelor aparțînând minorității române din Republica Macedonia și ale persoanelor aparțînând minorității macedonene din România, în special în domeniul limbii, literaturii și civilizației române, respectiv macedonene.

În acest scop, se vor stabili forme de cooperare între instituțiile de resort din cele două state, luând în considerare sugestiile reprezentanților persoanelor aparțînând minorităților române și macedonene, prin:

– trimiterea de experți și profesori;

– trimiterea de manuale, cărți, publicații și dotarea bibliotecilor școlare/universitare;

– organizarea de seminarii;

– acordarea de burse, etc.

ARTICOLUL 5

Părțile încurajează recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii, certificatelor, diplomelor, titlurilor științifice acordate de instituții de învățământ și știință acreditate în cele două state, prin încheierea de convenții speciale, care prevăd condițiile și cerințele pentru recunoașterea studiilor.

ARTICOLUL 6

Părțile vor favoriza cooperarea în domeniul științei și tehnologiei, prin:

a) participarea în comun la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrații, la programele europene, regionale și naționale;

b) cercetarea în comun, pe baza proiectelor specifice, în domenii ale științei și tehnologiei, convenite de comun acord;

c) schimb de oameni de știință și specialiști;

d) schimb de informații științifice și tehnologice, precum și de documentație;

e) organizare și participare la conferințe științifice, întruniri, simpozioane, cursuri, seminarie, expoziții, etc.

f) utilizare în comun a dotărilor destinate activității de cercetare și dezvoltare, precum și a echipamentului științific, inclusiv accesul comun la echipament unic, pe baza reciprocității și în conformitate cu legislația internă din cele două state;

g) contacte directe și schimb de tehnologii inovatoare între colective academice, centre de cercetare, institute și alte organizații științifice din România și Republica Macedonia;

h) alte forme de cooperare științifică și tehnologică, care ar putea apărea în procesul punerii în aplicare a prezentului acord.

ARTICOLUL 7

Părțile sprijină colaborarea științifică dintre cercetătorii români și macedoneni în cadrul Acordului de cooperare științifică dintre Academia Română și Academia Macedoneană de Științe și Arte, semnat prin corespondență la 30 octombrie 1996.

ARTICOLUL 8

Dorind să dezvolte cooperarea în diverse domenii ale culturii, părțile încurajează și susțîn:

a) cooperarea directă dintre organizațiile și instituțiile din domeniul culturii și artei, dintre uniuni și asociații artistice, fundații, precum și dintre persoane din aceste domenii;

b) participarea la festivaluri, simpozioane, expoziții, tabere de creație, conferințe, seminare și alte activități de promovare a culturii, care se vor desfășura pe teritoriul celor două state și care să contribuie la o mai bună înțelegere a realizărilor lor culturale;

c) organizarea de stagii de documentare destinate artiștilor din cele două state, pe baza de reciprocitate, în scopul încurajării schimbului;

d) cooperarea dintre muzee și colecții publice, prin derularea de proiecte culturale comune și prin schimburi de expoziții;

e) organizarea de cursuri, stagii și acordarea de burse destinate specialiștilor din domeniul culturii, în vederea dezvoltării profesionale a acestora și încurajării schimbului de experiență;

f) cooperarea directă în domeniul cinematografiei;

g) cooperarea directă între arhivele de film și institutele de film, cu scopul realizării de schimburi de informații, publicații și filme;

h) punerea în scenă a operelor muzicale și dramatice ale autorilor din cele două state;

i) organizarea de stagii de documentare destinate arheologilor din cele două state, pe baza de reciprocitate;

j) cooperarea dintre instituțiile de specialitate, prin derularea unor proiecte sau programe comune în domeniul arheologiei preventive și protejării patrimoniului arheologic din zonele unde se desfășoară procese de restructurare urbană;

k) cooperarea în domeniul protecției patrimoniului arheologic și al prevenirii exportului ilegal de bunuri arheologice;

l) încurajarea cooperării instituționale în domeniul restaurării și conservării lăcașurilor de cult, bisericilor și mănăstirilor, monumentelor istorice, inclusiv a picturii și frescelor din interiorul acestora;

m) alte forme de cooperare cu scopul de a promova schimburile culturale dintre cele două state.

ARTICOLUL 9

Părțile încurajează cooperarea dintre organizațiile din domeniul cercetării, evidenței și protecției monumentelor istorice și culturale, în vederea conservării, restaurării și protejării patrimoniului cultural.

Părțile încurajează cooperarea instituțională în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, în special în ceea ce privește conservarea preventivă și managementul riscurilor pentru colecții.

ARTICOLUL 10

Părțile vor lua toate măsurile pentru a preveni exportul și importul ilegal al bunurilor culturale mobile clasate în pat rimoniul cultural național (tezaur sau fond) și al bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate în patrimoniul cultural național și care au fost exportate ilegal fără îndeplinirea condițiilor și procedurii de efectuare a exportului, precum și pentru a asigura returnarea sau restituirea lor în cazul unui export sau import ilegal.

ARTICOLUL 11

Relațiile dintre Arhivele Naționale ale României și Arhivele de Stat ale Republicii Macedonia se vor derula în baza Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Direcția Generală a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al României și Arhivele Republicii Macedonia, semnat la București la 13 septembrie 1995

ARTICOLUL 12

Părțile încurajează cooperarea pe scară largă în domeniul publicării de cărți, prin:

a) schimbul de cărți din domeniul culturii și artei, pe baze comerciale și necomerciale;

b) organizarea reciprocă de expoziții și participarea la târguri de carte;

c) cooperarea directă dintre edituri;

d) promovarea contactelor directe între scriitori, editori și traducători din cele două state;

e) încurajarea traducerii și publicării în statele lor a lucrărilor literare și științifice semnificative ale autorilor din celălalt stat.

ARTICOLUL 13

Părțile vor acordă o atenție specială necesității de a satisface nevoile culturale ale persoanelor aparțînând minorității române din Republica Macedonia și ale persoanelor aparțînând minorității macedonene din România și, în special, protejării în comun a patrimoniului lor cultural și istoric.

În acest scop, se vor stabili forme de cooperare între instituțiile de resort din cele două state.

ARTICOLUL 14

Părțile încurajează cooperarea directă dintre instituțiile competențe în domeniul respectării dreptului de autor și a drepturilor conexe, în baza convențiilor și tratatelor internaționale în vigoare privind protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, la care cele două state sunt părți.

ARTICOLUL 15

Părțile încurajează dezvoltatea și promovarea cooperării dintre agențiile naționale de presă și organizațiile profesionale din domeniul mass-mediei, ziarele, societățile de radio și televiziune din cele două state, pe baza acordurilor încheiate direct, la nivel național și regional.

ARTICOLUL 16

Părțile vor analiză posibilitatea deschiderii și funcționarii de institute/centre culturale ale României în Republica Macedonia și ale Republicii Macedonia în România. Statutul legal și condițiile de funcționare a acestor institute/centre vor fi stabilite printr-un acord separat.

ARTICOLUL 17

Părțile încurajează cooperarea în domeniile educației, științei și culturii în cadrul UNESCO și al altor organizații internaționale.

ARTICOLUL 18

Părțile sprijină inițiativele în domeniul educației, științei și culturii pentru punerea în aplicare a proiectelor agreate de comun acord, în cadrul cooperării regionale.

ARTICOLUL 19

Părțile încurajează cooperarea dintre instituțiile și organizațiile de resort în domeniul educației fizice și sportului, cooperarea directă dintre cluburile și asociațiile sportive, organizarea de competiții și reuniuni, schimbul de sportivi, antrenori și de informații științifice și metodologice privind educația fizică și sportul.

ARTICOLUL 20

Părțile încurajează cooperarea și schimbul de reprezentanți ai autorităților publice de resort în domeniul tineretului, precum și schimbul de reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale de tineret, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă.

ARTICOLUL 21

În vederea punerii în aplicare a prezentului acord, autoritățile de resort ale părților pot încheia programe periodice de cooperare în domeniul educației, științei, culturii, tineretului și sportului,mass-mediei, în care se vor stabili activitățile concrete, precum și condițiile organizatorice și financiare pentru realizarea lor.

ARTICOLUL 22

Prezentul acord nu exclude posibilitatea realizării de alte forme de cooperare care nu sunt prevăzute de acesta, din câmpul de aplicare a acordului.

ARTICOLUL 23

Prezentul acord va intră în vigoare la dată primirii ultimei notificări scrise, prin care cele două părți se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare, prevăzute în legislațiile naționale ale celor două state.

ARTICOLUL 24

Acordul rămâne în vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani și se va reînnoi automat pentru noi perioade de 5 ani, dacă niciuna din părți nu notifica în scris celeilalte părți intenția să de a denunță acordul, cu cel puțîn șase (6) luni înainte de expirare.

După expirarea prezentului acord, programele realizate în baza acestuia rămân valabile până la încheierea perioadei lor de aplicare.

ARTICOLUL 25

La dată intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Populare Romîne și Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia, semnat la Brioni la 27 octombrie 1956, își va înceta valabilitatea în relația dintre România și Republica Macedonia.

Semnat la Skopje la 3 iulie 2013, în două exemplare originale în limbile română, macedoneană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

Titus Corlățean,

ministrul macedonean al afacerilor externe

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII MACEDONIA

Nikola Poposki,

ministrul român al afacerilor externe

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută