2019 calendar cursuri

Direcția Formare Profesională, Evaluare Competențe organizează următoarele cursuri:

1 AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

(Perfectionare, autorizat ANC) Cod COR 214130

Calendar organizare

 • 22.01 – 13.02
 • 11.06 – 03.07
 • 01.10 – 23.10

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Sisteme de management al calității conform ISO 9001 – cunoașterea cerințelor standardului 9001:2015
 • Organizarea și desfășurarea auditului calității, formare auditori pentru sisteme de management al calității conform ISO 19011:2011

2 AUDITOR INTERN

(Perfectionare, autorizat ANC) Cod COR 241105

Calendar organizare curs

 • 26.02 – 16.03
 • 04.06 – 22.06
 • 24.09 – 12.10

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Desfășurarea activității în echipa de audit intern
 • Comunicarea specifică activității de audit intern
 • Efectuarea auditului activității manageriale
 • Efectuarea auditului financiar-contabil
 • Efectuarea auditului tehnic
 • Efectuarea inspecțiilor de audit intern
 • Elaborarea documentelor specifice activității de audit intern
 • Elaborarea planului de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern

3 ARHIVAR

(Initiere, autorizat ANC) Cod COR 441501

Calendar organizare

 • 29.01 – 02.03
 • 26.03 – 30.04
 • 21.05 – 22.06
 • 08.10 – 09.11

Pregătire minimă:

Studii medii

Tematică

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informațiilor din documente
 • Conservarea arhivei în depozit
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor

4 CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PSI

(Perfectionare, autorizat ANC) Cod COR 541902

Calendar organizare

 • 12.02 – 16.03
 • 04.06 – 06.07
 • 15.10 – 16.11

Pregătire minimă:

Absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat

Tematică

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice

5 CONTABIL

(Perfectionare, autorizat ANC) Cod COR 331302

Calendar organizare

 • 19.02 – 05.04
 • 24.09 – 09.11

Pregătire minimă:

Studii medii

Tematică

 • Întocmirea / completarea documentelor primare
 • Contarea operaţiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanţei de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice

6 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

(Perfecționare, autorizat ANC)Cod COR 242213

Calendar organizare

 • 05.03 – 23.03
 • 08.10 – 26.10

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Cadru instituțional;
 • Pregătirea proiectelor, etapele proiectului;
 • Implementarea proiectelor;
 • Perioada de programare 2014-2020;
 • Diverse probleme instituționale.

7 EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

(Perfecționare, autorizat ANC)Cod COR 214946

Calendar organizare

 • 19.02 – 16.03
 • 11.06 – 06.07
 • 08.10 – 26.10

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Sistemul achizițiilor publice și legislația aplicabilă – Legea nr.98/2016 și H.G. nr.395/2016: Achizițiile publice (proces, sistem, legislație, restricții, obiect, structura, principii, domeniu de aplicare);
 • Tipuri de contracte;
 • Proceduri;
 • Estimarea valorii contractului;
 • Identificarea fondurilor;
 • Elaborarea documentației de atribuire (garanții, fișa de date, caiet de sarcini, criterii de atribuire, clarificări);
 • Reguli de participare;
 • Evaluarea ofertelor, atribuirea contractului, anularea procedurii, clauze contractuale;
 • Dosarul achiziției;
 • Contestații;
 • Aplicații practice: certificate digitale, înscriere în SEAP,scriere documente, formulare specifice, licitație on-line, licitație electronică, achiziție directă din catalogul electronic.

8 FORMATOR

(Perfecționare, autorizat ANC)Cod COR 242401

Calendar organizare

 • 29.01 – 23.02
 • 20.03 – 17.04
 • 14.05 – 08.06
 • 03.09 – 28.09
 • 15.10 – 09.11

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Motivarea și comportamentul uman. Motivarea învățării
 • Dinamică învăţării la adulţi
 • Dinamică grupurilor
 • Cunoștințe și abilități ale unui trainer profesionist. Trainerul că actor
 • Momente dificile în training, cursanți dificili și cum poți face față acestora
 • Principii & Tehnici de comunicare
 • Cum te pregăteşti pentru curs. Cum să pregătești sala. Diminuarea propriilor emoții
 • Identificarea nevoilor de instruire
 • Dezvoltarea unui design de curs (structurarea conţinutului, a informaţiilor, deprinderilor şi abilităţilor). Contruirea unui suport de curs și prezentărilor cu impact specifice acestuia
 • Tehnici şi metode de lucru cu adulţii (descriere, adecvarea acestora la grup, la conţinut, la formator)
 • Dezvoltarea de instrumente de evaluare a eficienţei intervenţiei
 • Tips&Triks (mici trucuri secrete ale unui training memorabil) în Public speaking (Debut, Impact, Încheiere emoțională, Training cu 2 formatori)

9 INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE

(Perfecționare, autorizat ANC)Cod COR 333304

Calendar organizare

 • 22.01 – 16.02
 • 05.03 – 29.03
 • 16.04 – 10.05
 • 18.06 – 12.07
 • 10.09 – 04.10
 • 29.10 – 22.11

Pregătire minimă:

Studii medii

Tematică

 • Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului; Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
 • Contractul individual de muncă; Încheiere, modificare, suspendare, încetare
 • Contractul colectiv de muncă;  Încheiere, modificare, suspendare, încetare
 • Decizii; Adeverințe; Dosarul personal al salariatului; Documente resurse umane gestionate;
 • Vechimea în muncă și stagiul de cotizare;
 • Jurisdicția muncii;
 • Regulamentul intern;
 • Răspunderea disciplinară; Răspunderea patrimonială;
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor  în format electronic
 • Organizarea recrutării și selecției personalului; Integrarea psihosocioprofesionala
 • Comunicarea în mediul profesional
 • Întocmirea statului de plata pentru personalul angajat; Centralizatorul de salarii și transmiterea documentelor la administrația fiscală
 • Calculul și plata contribuțiilor la bugetele de asigurări sociale, Impozitul,Termenele de calcul și reținere pentru impozit și contribuții
 • Categoriile de pensii din România
 • Limita de vârstă, limita de vârstă cu reducere pentru lucrul în grupe superioare de muncă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate și de urmaș

10 MANAGER PROIECT

(Specializare, autorizat ANC)Cod COR 242101

Calendar organizare

 • 26.02 – 24.03
 • 01.10 – 26.10

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Proiectul și managementul proiectelor: Ce este un proiect? Noțiunea de management al proiectelor;
 • Principii în managementul proiectelor;
 • Factori care influențează managementul de proiect;
 • Avantaje ale managementului proiectelor;
 • Limite ale managementului proiectelor
 • Analiză premizelor – elaborarea proiectului: Principalele procese în derularea proiectelor; Conceperea proiectelor; Planificarea activităților proiectului; Estimarea resurselor necesare, a costurilor, elaborarea bugetului; Conceperea formei finale a proiectului

11 MANAGER RESURSE UMANE

(Specializare, autorizat ANC)Cod COR 121207

Calendar organizare

 • 06.02 – 08.03
 • 26.03 – 25.04
 • 14.05 – 13.06
 • 04.09 – 27.09
 • 06.11 – 05.12

Pregătire minimă:

Studii superioare

Tematică

 • Elaborare strategie, politici, planuri de resurse umane
 • Organizarea, coordonarea și controlul activităților de resurse umane;
 • Recrutarea, selecția și integrarea psihosocioprofesionala
 • Analiză și proiectarea posturilor și formarea profesională
 • Monitorizarea sistemului de relații de muncă din organizație
 • Managementul performanței și recompensarea salariaților

12 CONTABILITATE cu programul SAGA

Calendar organizare

În funcție de înscrieri

Pregătire minimă:

-

Tematică

 • Întocmirea/completarea documentelor primare
 • Contarea operațiunilor patrimoniale; efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile; întocmirea balanței de verificare; întocmirea declarațiilor lunare și anuale
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanțului contabil; transmiterea documentelor specifice

13 RESPONSABIL GESTIONARE DEŞEURI

(în conformitate cu cerințele Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor)

Calendar organizare

La cerere, în funcție de înscrieri

Pregătire minimă:

-

Tematică

 • Legislație: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; HG 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; HG 621/2005 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje completată și modificată prin HG 1872/2006 și HG 247/2011; HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; Ordin Ministru 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje; Ordin Ministru 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul colectării selective;
 • Modalități de completare și frecvența de raportare a datelor către Agenția pentru Protecția Mediului privind:
  • “Chestionarul Statistic”;
  • ambalaje și deșeuri de ambalaje;
  • raportări lunare și anuale privind generarea/colectarea deșeurilor;
  • modalități de completare a formularelor de transport deșeuri periculoase și nepericuloase;
 • Probleme ridicate de cursanți privind gestiunea deșeurilor;
 • Discuții libere pe tema prezentată

14 SALARIZARE

Calendar organizare

 • 24.10 – 07.11

Pregătire minimă:

-

Tematică

 • Calculul contribuțiilor angajaților și angajatului  aferente bugetului de stat;
 • Calculul salariilor nete ale angajaților încadrați cu/fără funcția de baza, cu contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial;
 • Calcul ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate în week-end sau a orelor lucrate de sărbătoare legală;
 • Impozitarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, tichetelor de vacanță;
 • Calculul indemnizației concediului de odihnă;
 • Calculul indemnizației  pe durata incapacității temporare de muncă; concedii medicale care nu se impozitează;
 • Calculul indemnizateiei acordate administratului; calculul veniturilor de natură profesională celor ce prestează activități în baza unui contract de drepturi de autor sau a unui contract civl de prestări servicii;
 • Calculul obligațiilor către bugetul de stat; contribuția de asigurări sociale  datorată de angajator; contribuția de asigurări sociale de sănătate; generarea declarației  unice 112 – declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate – aplicații practice cu ajutorul softului SAGA

15 VÂNZĂTOR

Calendar organizare

În funcție de înscrieri

Pregătire minimă:

-

Tematică

 • Legislația specifică actualizată;
 • Legislația comercială;
 • Caracteristicile controalelor ANPC;
 • Metode de prezentare a produselor;
 • Norme generale de igienă ale produselor alimentare;
 • Evidență primară  contabilă

închide Panel