Nr

crt

Denumirea cursului

Perioade

Cost curs

Tematica

 

1

AGENT DE TURISM-GHID

(Calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5113.3.1

În funcție de înscrieri

– 1300 lei

– taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Munca în echipa și asigurarea normelor SSM și SU; prospectarea pieteti turistice și promovarea produsului turistic; oferirea informațiilor de interes turistic; comunicarea în limba străină; întocmirea schiței primare a activităților turistice; întocmirea programelor turistice și a analizelor de preț aferente; coordonarea activității turistice și derularea activităților administrative valorificarea produsului turistic și a polițelor de asigurare; întocmirea programelor opționale și gestionarea fondurilor aferente; asigurarea unui climat favorabil turiștilor și a formalităților la trecerea frontierei; elaborarea raportului final; urmărirea efectuării plăților și întocmirea situațiilor financiare

Pregătire minimă: studii liceale, cu bacalaureat

 

2

AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

(Perfectionare, autorizat ANC)

Cod COR 214130

22.01 – 13.02

11.06 – 03.07

01.10 – 23.10

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxa examen 50 lei (TVA inclus)

• Sisteme de management al calității conform ISO 9001 – cunoașterea cerințelor standardului 9001:2015

• Organizarea și desfășurarea auditului calității, formare auditori pentru sisteme de management al calității conform ISO 19011:2011

Pregătire minimă: studii superioare

 

 

3

AUDITOR INTERN

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 241105

26.02 – 16.03

04.06 – 22.06

24.09 – 12.10

– 850 lei

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

•  Desfășurarea activității în echipa de audit intern

•  Comunicarea specifică activității de audit intern

•  Efectuarea auditului activității manageriale

•  Efectuarea auditului financiar-contabil

•  Efectuarea auditului tehnic

•  Efectuarea inspecțiilor de audit intern

•  Elaborarea documentelor specifice activității de audit intern

•  Elaborarea planului de audit intern

•  Elaborarea raportului de audit intern

Pregătire minimă: studii superioare

 

 

4

ARHIVAR

(Inițiere, autorizat ANC)

Cod COR 441501

29.01 – 02.03

26.03 – 30.04

21.05 – 22.06

24.09 – 26.10

– 800 lei

– taxa examen 50 lei (TVA inclus)

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informațiilor din documente
 • Conservarea arhivei în depozit
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor

Pregătire minimă: studii medii

 

5

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PSI

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 541902

12.02 – 16.03

04.06 – 06.07

15.10 – 16.11

– 550 lei

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice

Pregătire minimă: Absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat

 

 

6

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

(Autorizat ANC)

La cerere, în funcție de înscrieri

– 600 lei, pers.fizice

– 650 lei, pers.juridice

– taxa examen 50 lei (TVA inclus)

 • Cunoștințe de gramatică și vocabular pentru nivel începător / mediu / avansat

40 de ore pentru fiecare nivel

 

7

CONTABIL

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 331302

19.02 – 05.04

24.09 – 09.11

– 700 lei

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Întocmirea / completarea documentelor primare
 • Contarea operaţiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanţei de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice

Pregătire minimă: studii medii

 

 

8

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 242213

05.03 – 23.03

08.10 – 26.10

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Cadru institutional;
 • Pregatirea proiectelor, etapele proiectului;
 • Implementarea proiectelor;
 • Perioada de programare 2014-2020;
 • Diverse probleme institutionale

Pregătire minimă: studii superioare

 

9

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 214946

19.02 – 16.03

11.06 – 06.07

08.10 – 26.10

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxa examen 50 lei (TVA inclus)

 • Sistemul achizițiilor publice și legislația aplicabilă – Legea nr.98/2016 și H.G. nr.395/2016: Achizițiile publice (proces, sistem, legislație, restricții, obiect, structura, principii, domeniu de aplicare);
 • Tipuri de contracte;
 • Proceduri;
 • Estimarea valorii contractului;
 • Identificarea fondurilor;
 • Elaborarea documentației de atribuire (garanții, fișa de date, caiet de sarcini, criterii de atribuire, clarificări);
 • Reguli de participare;
 • Evaluarea ofertelor, atribuirea contractului, anularea procedurii, clauze contractuale;
 • Dosarul achiziției;
 • Contestații;
 • Aplicații practice: certificate digitale, înscriere în SEAP,scriere documente, formulare specifice, licitație on-line, licitație electronică, achiziție directă din catalogul electronic.

Pregătire minimă: studii superioare

 

 

10

FORMATOR

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 242401

29.01 – 23.02

20.03 – 17.04

14.05 – 08.06

03.09 – 28.09

15.10 – 09.11

– 600 lei, pers.fizice

– 780 lei, pers.juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Motivarea și comportamentul uman. Motivarea învățării
 • Dinamică învăţării la adulţi
 • Dinamică grupurilor
 • Cunoștințe și abilități ale unui trainer profesionist. Trainerul că actor
 • Momente dificile în training, cursanți dificili și cum poți face față acestora
 • Principii & Tehnici de comunicare
 • Cum te pregăteşti pentru curs. Cum să pregătești sala. Diminuarea propriilor emoții
 • Identificarea nevoilor de instruire
 • Dezvoltarea unui design de curs (structurarea conţinutului, a informaţiilor, deprinderilor şi abilităţilor). Contruirea unui suport de curs și prezentărilor cu impact specifice acestuia
 • Tehnici şi metode de lucru cu adulţii (descriere, adecvarea acestora la grup, la conţinut, la formator)
 • Dezvoltarea de instrumente de evaluare a eficienţei intervenţiei
 • Tips&Triks (mici trucuri secrete ale unui training memorabil) în Public speaking (Debut, Impact, Încheiere emoțională, Training cu 2 formatori)

 Pregătire minimă: studii superioare

 

 

11

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 333304

22.01 – 16.02

05.03 – 29.03

16.04 – 10.05

18.06 – 12.07

10.09 – 04.10

22.10 – 15.11

– 600 lei, pers.fizice

– 650 lei, pers. juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului; Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
 • Contractul individual de muncă; Încheiere, modificare, suspendare, încetare
 • Contractul colectiv de muncă;  Încheiere, modificare, suspendare, încetare
 • Decizii; Adeverințe; Dosarul personal al salariatului; Documente resurse umane gestionate;
 • Vechimea în muncă și stagiul de cotizare;
 • Jurisdicția muncii;
 • Regulamentul intern;
 • Răspunderea disciplinară; Răspunderea patrimonială;
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor  în format electronic
 • Organizarea recrutării și selecției personalului; Integrarea psihosocioprofesionala
 • Comunicarea în mediul profesional
 • Întocmirea statului de plata pentru personalul angajat; Centralizatorul de salarii și transmiterea documentelor la administrația fiscală
 • Calculul și plata contribuțiilor la bugetele de asigurări sociale, Impozitul,Termenele de calcul și reținere pentru impozit și contribuții
 • Categoriile de pensii din România
 • Limita de vârstă, limita de vârstă cu reducere pentru lucrul în grupe superioare de muncă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate și de urmaș

Pregătire minimă: studii medii

 

 

12

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

(Perfecționare, autorizat ANC)

Cod COR 325702

12.03 – 30.03

22.10 – 08.11

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Prezentarea familiei de standarde pentru managementul  de mediu
 • Modelul sistemului de management de mediu conform abordării procesuale. Utilizarea PDCA pentru creșterea eficacității proceselor și a sistemului de mediu
 • Prezentarea cerințelor sistemului de management de mediu conform standardului de referință ISO 14001:2015
 • Proiectare, implementarea și gestionarea sistemelor de management de mediu
 • Metode utilizate pentru identificarea  aspectelor de mediu și evaluarea  impacturilor asupra mediului
 • Evaluarea și tratarea riscurilor la nivel de sistem de management de mediu și de procese operaționale
 • Metode și tehnici de control, analiză, evaluare și îmbunătățire continuă a sistemului de management și a proceselor sale
 • Auditarea sistemelor de management de mediu conform standardului ISO 19011:2011;  Principii de auditare, proceduri, procese, tehnici de audit, competență auditorilor
 • Certificarea sistemelor de management de mediu
 • Avantajele implementării sistemelor de management de mediu
 • Cadrul legislativ actual în domeniul protecției mediului
 • Relaționarea ocupației cu standardul ocupațional

Pregătire minimă: studii superioare

 

 

13

MANAGER PROIECT

(Specializare, autorizat ANC)

Cod COR 242101

26.02 – 24.03

01.10 – 26.10

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Proiectul și managementul proiectelor: Ce este un proiect? Noțiunea de management al proiectelor;
 • Principii în managementul proiectelor;
 • Factori care influențează managementul de proiect;
 • Avantaje ale managementului proiectelor;
 • Limite ale managementului proiectelor
 • Analiză premizelor – elaborarea proiectului: Principalele procese în derularea proiectelor; Conceperea proiectelor; Planificarea activităților proiectului; Estimarea resurselor necesare, a costurilor, elaborarea bugetului; Conceperea formei finale a proiectului

Pregătire minimă: studii superioare

 

 

14

MANAGER RESURSE UMANE

(Specializare, autorizat ANC)

cod COR 121207

06.02 – 08.03

26.03 – 25.04

14.05 – 13.06

04.09 – 27.09

15.10 – 09.11

– 780 lei, pers.fizice

– 850 lei, pers. juridice

– taxă examen 50 lei (TVA inclus)

 • Elaborare strategie, politici, planuri de resurse umane
 • Organizarea, coordonarea și controlul activităților de resurse umane; Recrutarea, selecția și integrarea psihosocioprofesionala
 • Analiză și proiectarea posturilor și formarea profesională
 • Monitorizarea sistemului de relații de muncă din organizație
 • Managementul performanței și recompensarea salariaților

 Pregătire minimă: studii superioare

 

 

15

CONTABILITATE cu programul SAGA

În funcție de înscrieri

– 350 lei

(plus TVA)

 • Întocmirea/completarea documentelor primare
 • Contarea operațiunilor patrimoniale; efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile; întocmirea balanței de verificare; întocmirea declarațiilor lunare și anuale
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanțului contabil; transmiterea documentelor specifice
 

16

RESPONSABIL GESTIONARE DEŞEURI

(în conformitate cu cerințele Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor)

La cerere, în funcție de înscrieri

– 250 lei

(plus TVA)

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; HG 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; HG 621/2005 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje completată și modificată prin HG 1872/2006 și HG 247/2011; HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; Ordin Ministru 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje; Ordin Ministru 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul colectării selective; Modalități de completare și frecvența de raportare a datelor către Agenția pentru Protecția Mediului privind:  “Chestionarul Statistic”; ambalaje și deșeuri de ambalaje; raportări lunare și anuale privind generarea/colectarea deșeurilor; modalități de completare a formularelor de transport deșeuri periculoase și nepericuloase; Probleme ridicate de cursanți privind gestiunea deșeurilor; Discuții libere pe tema prezentată

 

17

SALARIZARE

În funcție de înscrieri

– 350 lei

(plus TVA)

 • Calculul contribuțiilor angajaților și angajatului  aferente bugetului de stat;
 • Calculul salariilor nete ale angajaților încadrați cu/fără funcția de baza, cu contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial;
 • Calcul ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate în week-end sau a orelor lucrate de sărbătoare legală;
 • Impozitarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, tichetelor de vacanță;
 • Calculul indemnizației concediului de odihnă;
 • Calculul indemnizației  pe durata incapacității temporare de muncă; concedii medicale care nu se impozitează;
 • Calculul indemnizateiei acordate administratului; calculul veniturilor de natură profesională celor ce prestează activități în baza unui contract de drepturi de autor sau a unui contract civl de prestări servicii;
 • Calculul obligațiilor către bugetul de stat; contribuția de asigurări sociale  datorată de angajator; contribuția de asigurări sociale de sănătate; generarea declarației  unice 112 – declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate – aplicații practice cu ajutorul softului SAGA 
 

18

VÂNZĂTOR

În funcție de înscrieri

– 208 lei

(TVA inclus)

 • Legislația specifică actualizată;
 • Legislația comercială;
 • Caracteristicile controalelor ANPC;
 • Metode de prezentare a produselor;
 • Norme generale de igienă ale produselor alimentare;
 • Evidență primară  contabilă
 

 

OBS:

 • La cerere, putem organiza și alte cursuri care nu sunt prevăzute în program.
 • Datele de începere ale cursurilor pot suporta modificăări, se stabilesc în funcție de numărul de înscrieri, sau la cerere.
 • Membrii CCI beneficiază de discount în funcție de nivelul cotizației pentru care au optat.
 • Cursurile se vor desfășura la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, str. Cuza Vodă, nr. 8
închide Panel