Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

DIGITAL Training IMM

POCU/860/3/12/142577

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020”

Sursa de finantare:

 • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
 • Obiectiv specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului:

 • Titlul proiectului: DIGITAL Training IMM
 • Cod proiectului: POCU/860/3/12/142577

Perioada de implementare:

 • 14 luni (11 Noiembrie 2022- 31 Decembrie 2023)

Parteneriat:

 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA (CCIPH) -Beneficiar
 • FAXMEDIA CONSULTING SRL Partener 1

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajatilor IMM-urilor ce activeaza in sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, in regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesionala în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor si acordarea de asistenta specializata în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă in domeniul alfabetizarii digitale și pentru dobândirea competenţelor primare / avansate în domeniul TIC. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului Programului POCU, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca; Prioritatea de investitii 10.iii:Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile prin derularea de sesiuni de formare profesionala pentru un numar de 320 de persoane (angajati), avand ca scop promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă si creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI. Proiectul contribuie la Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților prin asistenta acordata pentru elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de munca pentru un numar de 4 intreprinderi (IMM-uri) ce activeaza in sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, in regiunea Sud-Muntenia. Obiectivul proiectului se incadreaza si in obiectivele Solicitantului, avand in vedere politica sa privind asigurarea unor parghii de dezvoltare socio-economica din perspectiva cresterii competitivitatii IMM-urilor si dezvoltare sustenabila a mediului de afaceri prin utilizarea eficienta a capitalui uman. Prin derularea sesiunilor de formare, ce genereaza dezvoltarea competentelor profesionale pentru un numar de 320 de persoane si furnizarea unui pachet de asistenta/consultanta specializata catre 4 intreprinderi avand ca finalitate elaborarea și introducererea de programe de învățare la locul de munca, consideram ca aceste masuri vor avea un efect pozitiv pe termen lung, asigurand ocuparea sustenabila și de calitate a forței de muncă si cresterea competitivitatii economice a intreprinderilor din regiunea Sud Muntenia. In cadrul proiectului vor fi sprijinite un numar de 36 de intreprinderi din categoria IMM, respectiv valoarea indicatorului 4S17 Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri este de 36 de intreprinderi. Cele 36 de intreprinderi sprijinite reprezinta: 32 de intreprinderi IMM-uri care furnizeaza GT (angajati ce beneficiaza de activitatile din cadrul proiectului ca GT) si 4 intreprinderi IMM-uri care beneficiaza de sprijin pentru elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de munca.

Valoarea totală a proiectului este de 4.063.690,41 lei, valoarea cofinanțării UE: 3.965.212,53 lei (valoarea eligibila nerambursabilă din FSE: 3.370.430,67 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 594.781,86 lei).

Activitatile proiectului:

 • Derulare campanie constientizare angajatori

A1.1 Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională

A2.1 Organizarea și derularea de programe de formare profesională

 • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă

A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă

 • Management de proiect

A4.1 Management de proiect

 • Decontare cheltuieli INDIRECTE pe bază de rată forfetară

A5.1 Decontare cheltuieli INDIRECTE pe bază de rată forfetară

Principalele rezultate în urma implementării proiectului sunt:

 • R1 – 304 persoane (angajați ce beneficiază de activitățile din cadrul proiectului ca GT) certificate, care și-au îmbunătățit nivelul de cunostințe/ competențe/ aptitudini urmare a sprijinului primit.
 • R2 – 4 întreprinderi care au introdus programe de învațare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC.

Contact:

 • Maria Manuela DIACONU- Coordonator informare grup tinta- CCI Prahova, telefon: 0753 311 955, email: manuela.diaconu@cciph.ro

 

FIȘĂ INFORMARE CURSURI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

“DIGITAL Training IMM”, cod SMIS 142577

CURS_Competențe marketing social-media

 • Curs derulat de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA
 • 50 ore/curs, 7 grupe de curs a câte 20 participanți/grupă,
 • Tematică curs:
  • Modul I: Introducere în marketingul digital
  • Modul II: Crearea și optimizarea unui site de prezentare
  •  Modulul III: Promovarea unui site
  • Modul IV: Email marketing
  • Modul V: Canale de promovare GOOGLE
  • Modul VI: Canale de promovare META
  • Modul VII: Campanii plătite în rețeaua META
  • Modul VIII: Alte platforme de comunicare
  • Modul IX: Influencer marketing
  • Modul X: PR Digital
  • Modul XI: Monitorizarea și bugetarea unei campanii de marketing digital