Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Certificate de origine (C.O.)

Conform Legii 35/2007 si Statutului propriu, Camera de Comerț și Industrie Prahova este abilitată să emită certificate de origine :

  • art. 4 din Legea 335/2007 -“Camerele judetene au urmatoarele atributii principale: (…)lit e) elibereaza, la cerere, cu respectarea normelor legale in vigoare si a competentelor stabilite pentru alte institutii, certificate de origine a marfurilor (…)”.
  • art.5 pct 25 din Statutul sau propriu – Camera de Comert si Industrie Prahova “elibereaza certificate de origine pentru marfurile romanesti (…)”

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Certificatul de origine este folosit la exportul definitiv de bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită ţară dacă este obţinut integral, fabricat sau prelucrat în respectiva ţară într-o proporţie semnificativă.

Legislație incidentă

1. Pași de urmat în vederea obținerii și completării certificatelor de origine

– Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, certificatele de origine folosite până în momentul respectiv (formularul roz) și-au pierdut valabilitatea, fiind înlocuite cu noile formulare de Certificate de Origine universale, atestând originea Comunității Europene, cu țară de origine specifică România, seturi cu trei file de culori diferite și cu filigran pe prima filă, conform Reglementării CEE nr. 2454 / 1993 a Comisiei din 02.07.1993 privind dispoziții de aplicare a Regl. CEE nr. 2913 / 92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar.

– În vederea emiterii unui certificat de origine, este necesară în primul rând achiziționarea unui  set de formulare în alb (setul conține 3 foi : Originalul – crem cu filigran, Copia care ramane la exportator – galben și Cererea – roz), de la sediul CCI Prahova. Vă recomandăm să achiziționați cel puțin două seturi, pentru a avea o rezervă, sau mai multe dacă stiți că veți mai avea nevoie in viitor.

– Certificatul se va completa în format electronic, utilizând documentul template (word) pe care îl puteți obține pe mail de la CCI Prahova – Directia Relații Interne și Internaționale. Exemplarul roz se va semna și ștampila de către persoana abilitată din firmă, celelalte doua foi (crem si galben) se vor viza de către CCI Prahova. Înainte de completare vă sugerăm să citiți și instrucțiunile de completare care sunt descrise în Cerere (verso).

– După ce a fost tipărit template-ul pe cele 3 formulare ale setului, solicitantul va trebui să se deplaseze la sediul CCI Prahova pentru ca certificatul de origine sa fie inregistrat, vizat, semnat și ștampilat. Certificatul va fi insoțit de documentele justificative, asa cum sunt mentionate la pct . 4 de mai jos.

2. Instrucțiuni de completare

Caseta 1 – Expeditor

Aceasta caseta trebuie sa precizeze numele si adresa exportatorului din Romania.

Caseta 2 – Destinatar

Aceasta caseta trebuie sa arate numele si adresa primitorului din strainatate a marfii expediate.

Caseta 3 – Țara de origine

Este cea mai importantă, întrucât prezentarea originii constituie funcția principală a certificatului. Este necesar ca emitenții să studieze integral regulile CE privind originea pentru a putea determina acceptabilitatea declarației solicitantului. Înțelegerea regulilor le este necesară și pentru a se asigura că originea este stabilită în mod corespunzator.

a) Regulile CE prevăd ca marfa care își are originea în Comunitate trebuie desemnată ca având origine „European Comunity”. Reglementările mai prevăd că, atunci când necesitățile comerciale o impun, această declarație poate fi amplificată spre a include și denumirea statului din CE de ex.: „European Community – România”. Când marfa este fabricată sau produsă prin procese efectuate prin 2 sau mai multe state membre ale CE regulile precizează că marfa trebuie desemnată doar ca de origine din „European Comunity” fără alte completari (art. 48.3 din Reglementarea CE 2494/ 93). Trebuie făcută o distincție clară între reglementările referitoare la origine nepreferențială și regulile de origine aplicate în baza acordurilor preferențiale la care CE este parte.

b) Nu sunt acceptate abrevierile. Folosirea mentiunii „EC- RO” nu este permisă deoarece astfel de abrevieri nu se traduc adecvat. Similar, nu sunt acceptabile nici combinațiile de abrevieri și de denumiri integrale ca „EC – Romania” sau „European Community – RO”. În toate cazurile originea trebuie declarată clar și integral.

c) În cazul mărfurilor de origine multiplă, dacă nu este suficient spațiu în caseta 3, textul din caseta 3 trebuie să fie urmatorul: „As shown in box 6”. Apoi denumirea originii se completează prin precizarea originii în dreptul fiecarui articol din caseta 6.

Caseta 4 – Detalii privind transportul

Daca solicitantul dorește, această casetă facultativă poate fi lasată goala. Mentiuni se vor face conform acreditivului documentar. In practica normala este uzual sa se indice modul de transport utilizat, de ex. Transport maritim, transport aerian, rutier sau cale ferata.

Caseta 5 – Observații

Aceasta casetă a fost lăsată deliberat ca spațiu de rezerva de CE la ultima revizuire a formularului. Deși nu este necesar să se introducă ceva în această casetă, nu există obiecții ca organele emitente să permită utilizarea casetei. Acest lucru se porduce în următoarele 2 moduri:

a) Când organul emitent trebuie să andoseze în vreun mod certificatul. Cea mai frecventă andosare se referă la Certificatul emis pentru a anula și a înlocui un certificat emis anterior.

b) Când solicitantului i se cere să introducă în Certificat informații, în plus față de cerințele normale ale formularului, dar necesare pentru exportul respectiv. Există mai multe exemple de asemenea andosări. Cea mai uzuală este mențiunea privind numărul unui acreditiv documentar și numele băncii care a emis acreditivul documentar. O altă mențiune uzuală este referirea la numărul licenței de import acordate de țara de destinație. Totuși, această informație poate fi inclusă în caseta 5 doar dacă organul emitent este convins de corectitudinea acestor detalii suplimentare, întrucât aceste mențiuni devin parte a certificării pentru care este responsabil emitentul.

Caseta 6 – Descrierea mărfii

Această casetă cuprinde mărfurile care sunt de fapt exportate și se cere ca solicitantul să furnizeze anumite informații în scopul identificării transportului. Aceste informații îmbracă forma unor însemne și numere, a numărului și tipului de ambalaje folosite, a descrierii mărfurilor și, unde este cazul, a numerelor de articole.

a) Mărci și numere. Se referă la însemnele si numerele efectiv scrise sau fixate în alt mod pe ambalajele expediate. Practica uzuală este ca aceste însemne să fie o combinație de:

– însemne de direcționare, care servesc la identificarea fie a expeditorului, fie a destinatarului,

– însemne ale portului, care identifică portul, aeroportul sau alt loc de destinație, de ex. depozit vamal intern;

– Mențiuni sau numere de ordine stipulate prin contract, de obicei o combinație de litere și numere;

– Numerele efective de ambalare, de ex.1 din 1, 1 – 10, 1/15, 1-13 din 13.

b) Numărul și tipul de ambalaje utilizate – Se referă la numărul de cutii, recipiente, lăzi, paleți, baloturi, role etc. care compun transportul. Cu utilizarea tot mai largă a containerelor în locul încărcăturilor tradiționale, mențiunea se poate referi doar la un număr de container dintr-o serie de numere de container. Adesea, la detaliile transporturilor containerizate se adaugă mențiuni ale numerelor sigiliilor atunci când ele sunt definitiv sigilate după încărcare. Pentru transporturile convenționale trebuie precizat tipul de ambalare. Numărul de ambalaje trebuie să corespundă întotdeauna numerelor arătate pe mărci și numere.

c) Descrierea mărfurilor. Mărfurile trebuie descrise conform descrierii lor comerciale uzuale. Ea trebuie să fie suficient de detaliată pentru a indica în mod clar natura mărfurilor și nu trebuie să fie vagă sau generală – de exexemplu piese de schimb – și nici nu trebuie făcută exclusiv prin referirea la o marcă comercială sau la un nume de brand.

d) Atenție: Pentru a exista siguranța că nu se mai poate adauga nimic la C/ O după ce a fost emis, tot spațiul rămas liber în caseta 6 trebuie tăiat. Acest lucru se face cu linie orizontală sub ultima mențiune din casetă și cu o linie in diagonală peste spațiul rămas.

e) Uneori, spațiul din Caseta 6 nu este suficient pentru a include detaliile cerute. De obicei, acest lucru se întâmplă cand C/ O acoperă transportul mai multor mărfuri care trebuie precizate individual. În această eventualitate solicitantul trebuie să aleagă una dintre următoarele variante:

– să utilizeze 2 sau mai multe formulare de C/ O în funcție de spațiul necesar. Numarul celui de-al doilea formular și al următoarelor formulare va fi identic cu al primului set utlizat. Totodată, fiecare formular trebuie să cuprindă numarul total de formulare care formeaza C/ O de ex. Pagina 1 din 3, pagina 2 din 3, pagina 3 din 3 etc. Originalele tuturor seturilor se vor capsa împreuna și în același mod se vor capsa copiile certificatelor și cererile pentru a forma un certificat cu mai multe file;

– să atașeze ferm și permanent o copie a facturii de export la fiecare filă a setului de C/ O. În acest caz, C/ O trebuie să cuprindă o descriere generală a mărfurilor în caseta 6 urmată de formularea „According to the attached invoice number … dated …”. În aceste cazuri, autoritatea emitentă trebuie să verifice dacă în țara de destinație există o cerință ca factura să fie semnată. În caz afirmativ, facturile atasate C/ O trebuie legal semnate ce către o persoană autorizată a companiei care a emis factura. În orice situație, factura originală nu trebuie atasată întrucât aceste anexe conțin o parte a casetei 6 și nu îndeplinesc un dublu rol. Pentru a se asigura că aceste anexe nu vor putea fi înlocuite, organul emitent ștampilează toate filele facturii cu ștampila de certificare și andosează numarul C/ O pe factura astfel atașată.

f) Când se prezintă certificate pentru mai multe mărfuri și există suficient spațiu în caseta 6 pentru o mențiune completă, fiecare descriere trebuie clar delimitată și numerotată art. 1, art. 2 etc. ca parte a descrierii din caseta 6. Când sunt mai multe mărfuri și au origini diferite, originea din caseta 3 trebuie corelată cu articolele individuale, de ex. art.1 Comunitatea europeană – România, art.2 Statele Unite ale Americii, etc. Dacă s-a folosit în caseta 3 mențiunea „As shown in box 6”, descrierea pe articole a mărfurilor din caseta 6 trebuie să includă și țara de origine.

Caseta 7 – Cantitatea

Ea are rolul de a fi un alt mijloc de a corela transportul cu certificatul. Marea majoritate a C/ O includ greutățile nete sau brute ori pe ambele. Dacă se dă doar o greutate, trebuie evidențiat clar dacă este greutatea netă sau brută. Greutatea nu este singurul mod de măsurare care poate fi inserat în caseta 7 și în anumite schimburi comerciale sunt mai potrivite alte unități de măsura de ex. litri, metri, mărimi cubice sau cantități unitare. Organele emitente trebuie să se asigure că mențiunile concordă cu documentele de sprijin și că toate mențiunile sunt făcute în sistem metric.

Caseta 8

Pe originalul și pe copia Certificatului (Certificatelor) nu i se permite solicitantului să faca mențiuni în caseta 8. Acest spațiu este rezervat pentru organul emitent în vederea autentificării documentului după terminarea operațiunilor de verificare. Totuși, pe formularul de cerere, caseta 8 trebuie completată de către solicitant deoarece ea conține cererea formală a documentului împreună cu o declarație că informațiile date, atât în cuprinsul Certificatului cât și ca răspuns la cererile de informații ale organului emitent, inclusiv la cererile orale, sunt corecte. Solicitantul trebuie să incheie declarația sa cu semnătura și dată și trebuie să adauge numele semnatarului cu litere de tipar pentru a facilita identificarea. Organele emitente trebuie să se asigure că toate semnăturile aparțin personalului autorizat al solicitantului și că sunt înregistrate la autoritatea emitentă.

Caseta 9

Această casetă trebuie completată atunci când solicitantul este agentul exportatorului. În aceste cazuri agentul trebuie să își dea numele și adresa în această casetă.

Pagina verso a formularului de cerere

Ea constituie parte a cererii și a angajamentului semnat de solicitant în caseta 8 a cererii și trebuie completată. Acest lucru se face prin bifarea de către solicitant a căsuței adecvate mărfurilor respective și prin furnizarea documentelor de sprijin necesare, după caz. Se poate alege între 3 căsuțe:

a) Când marfa este integral de origine din România. Ea se referă la marfa fabricată în România din materiale sau componente de origine din România ( v. Al. 5.1.(a).);

b) Când marfa este de origine din România în virtutea prelucrării la care marfa a fost supusă în România. Regula esențială în acest caz să se verifice prin regulile privind originea, ce prelucrare conferă mărfii originea și să se determine cine a îndeplinit acea prelucrare. Nu este esențial să se stabilească o imagine detaliată a întregului proces de fabricație asociat mărfii;

c) Când marfa nu este de origine din România. În aceste circumstanțe, originea trebuie declarată și trebuie dată o listă de documente care să susțină această declarație. Aceste probe în sprijinul ei trebuie anexate la cerere și puse la dispoziție spre examinare.

3. Durata avizării certificatului de origine

Avizarea certificatului se face pe loc după verificarea documentelor si plata taxei.

4. Documente care însoțesc certificatele de origine necesare pentru export bunuri:

– Copie Certificat de înmatriculare  (daca solicitați pentru prima dată eliberarea unui CO de la CCI Prahova)

– Factura de livrare a mărfurilor exportate (factura externă) și packing list;

– Dacă este  reexport, factura de achiziție și documente de la producător din care să reiasă originea;

– Documente privind originea bunurilor, atunci când marfa nu este în totalitate românească – certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

-. Declarație pe propria răspundere din partea solicitantului de C.O. în  cazul în care în facturile de export/achiziții nu apare înscris faptul că marfa este din UE si conformă cu normele UE (sau dacă nu există alte documente care să ateste originea mărfurilor). Click aici pentru a descarca « Model »

– acreditiv și / sau  contract; (daca este cazul)

– împuternicire / delegație (dacă este cazul)

Notă : CCI Prahova îşi rezervă dreptul de a solicita orice alt document pe care îl consideră necesar şi util pentru stabilirea originii bunurilor pentru care se solicită emiterea Certificatului de Origine.

5. Informații suplimentare

Țara de origine

Originea produselor trecută pe certificatul de origine se referă la țara în care un anumit bun a fost produs. În cazul în care un bun este produs în două sau mai multe țări, certificatul va avea specificată țara în care s-a investit cel mai mult în acel produs pentru a-l aduce la forma comercială valabilă. O formulă acceptată este cea prin care se consideră ca un produs își are originea într-o anumită țară dacă peste 50% din costurile producției provin din țara respectivă.

Îndreptarea erorilor materiale

În situaţia în care se solicită îndreptarea unor erori materiale prin înlocuirea certificatului de origine, este obligatorie depunerea exemplarului original şi a copiei semnate a Certificatului de Origine iniţial;

Alte informatii :

  1. În anumite cazuri, la solicitarea clientului, și în funcție de țara de destinație, certificatul trebuie să conțină viza consulatului țării respective în România, caz în care solicitantul va cere avizarea certif la Camera de Comerț și Industrie a României si ulterior supralegalizarea din partea MAE (mai multe detalii despre supralegalizarea documentelor de către MAE găsiți AICI http://www.mae.ro/node/6868 ). După aceste proceduri viza finală va fi obținută de la consulat.
  2. La solicitarea firmelor, CCI Prahova poate aviza și alte documente de comerț extern – contracte, facturi, documente specifice unor anumite țări – pe baza de documente suport de la caz la caz.

Documente – PDF

Prețul practicat pentru achiziționarea unui set de Certificat de Origine este de 5 LEI (RON) + TVA.

Noile formulare de Certificat de Origine se folosesc și în cadrul programelor cu finanțare europeană pentru atestarea originii românești a produselor utilizate și acceptate de finanțatori.

 

Tarif 450 RON plus TVA

  • Cotizație 2500 lei reducere 5%
  • Cotizație 5000 lei reducere 10%
  • Cotizație 10.000 lei reducere 20%
  • Cotizație 15.000 lei reducere 30%